Iepatikušās preces
Mans profils

Jūsu pirkumu grozs ir tukšs!

Pirkšanas noteikumi

1. Kopējie noteikumi

1.1. Šie preču pirkšanas – pārdošanas noteikumi (tālāk tekstā „Noteikumi“), pēc Pircēja apstiprināšanas (iepazīstoties ar Noteikumiem un atzīmējot lodziņu pie teikuma „Iepazinos un piekrītu ar pirkuma noteikumiem“), ir abu pušu saistošs juridisks dokuments, kurā norādītas Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumi, preču iegādes un maksājuma noteikumi, preču piegādes un atgriešanas kārtība, pušu atbildības un citi ar preču pirkšanu - pārdošanu PARTYINBOX.LV interneta veikalā saistītie noteikumi.

1.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā izmainīt, labot vai papildināt noteikumus. Par izmaiņām, labojumiem vai papildinājumiem piereģistrējies Pircējs tiks informēts pirms izvēlētās preces iegādes PARTYINBOX.LV mājas lapā un atkal būs jāapstiprina Noteikumi.

1.3. Iegādāties mūsu interneta veikalā ir tiesības rīcībspējīgām fiziskām personām (nepilngadīgajiem no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadu vecumam tikai ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, izņemot tos gadījumus, kad viņi pašrocīgi rīkojas ar saviem ienākumiem); juridiskām personām.

2. Pirkšanas - pārdošanas līguma stāšanās spēkā

2.1. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek noslēgts no tā brīža, kad Pircējs, izvēlējies vēlamo (-ās) preci (-es) ir noformējis preču grozu, nospiežot norādi „Apstiprināt pasūtījumu“.

2.2. PARTYINBOX.LV nav pienākums atsevišķi paziņot Pircējam par savu piekrišanu noslēgt līgumu. Uzskatāms, ka PARTYINBOX.LV apstiprina pasūtījumu no tā brīža, kad sāk tā izpildi.

2.3. Katrs starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais pirkšanas – pārdošanas līgums tiek reģistrēts un glabāts PARTYINBOX.LV interneta veikala datu bāzē.

3. Pircēja tiesības

3.1. Pircējam ir tiesības pirkt preces PARTYINBOX.LV  interneta veikalā, saskaņā ar noteikumiem.

3.2. Pircējam ir tiesības atteikties no preču pirkšanas – pārdošanas līguma, noslēgta ar PARTYINBOX.LV, par to paziņojot Pārdevējam rakstiski (ar e-pasta palīdzību, norādot atgriežamo preci un tās pasūtījuma numuru) ne vēlāk kā 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas.

3.3. Pircējs nevar atgriezt preci šajos gadījumos:

3.3.1. ja tiek atgrieztas preces, kuras tika izgatavotas speciāli - saskaņā ar personīgajām Pircēja vajadzībām vai saskaņā ar Pircēja nosacījumiem;

3.3.2. citos gadījumos, kad nevar atteikties no pirkšanas – pārdošanas līguma, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

3.4. Noteiktās preču atgriešanas tiesības Pircējs var izmantot tikai tajā gadījumā, ja prece nav sabojāta, nav sabojāts iepakojums, nav izmaiņas tās izskatā un tā nebija izmantota. Noteikumu 3.3. punktā norādītās Pircēja tiesības tiek izpildītas saskaņā ar Ministru kabineta 20.05.2014. izdotajiem noteikumiem Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu“.

4. Pircēja pienākumi

4.1. Pircējam ir jāpieņem preces saskaņā ar šiem noteikumiem un jāsamaksā par tām noteikto summu.

4.2. Ja mainās Pircēja reģistrācijas formā norādītie dati, tie ir nekavējoties jāatjauno.

4.3. Pircējs apņemas nenodot trešajām personām savu pieslēgšanās informāciju. Ja Pircējs pazaudē pieslēgšanās informāciju, viņam nekavējoties par to jāpaziņo Pārdevējam, ar “Kontaktos”  norādītajām sazināšanās iespējām.

4.4. Pircējs, izmantojot PARTYINBOX.LV interneta veikalu, apņemas ievērot šos noteikumus, kā arī nepārkāpt Latvijas Republikas tiesību aktus.

4.5. Ja Pircējs preču piegādes laikā bez pamatota iemesla atsakās pieņemt preces, Pircējam ir jāapmaksā preču piegādes izdevumi.

4.6. Pircējs apņemas bez rakstiskas pārdevēja piekrišanas PARTYINBOX.LV interneta veikalā iegādātās preces nepārdot trešajām personām.

5. Pārdevēja tiesības

5.1. Ja Pircējs cenšas graut interneta veikala darbības stabilitāti un drošību vai neievēro savus pienākumus, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma aprobežot vai pārtraukt viņa iespējas izmantot interneta veikalu vai, īpašos gadījumos, anulēt pircēja reģistrāciju.

5.2. Īpašu apstākļu dēļ Pārdevējs var īslaicīgi vai pavisam pārtraukt interneta veikala darbību, par to iepriekš nepaziņojot Pircējam.

5.3. Pārdevējam ir tiesības anulēt pasūtījumu, par to iepriekš nepaziņojot Pircējam, ja Pircējs, izvēloties maksāt neskaidras naudas veidos, nesamaksā par precēm 2 (divu) darba dienu laikā.

5.4. Kad Pircējs izvēlas maksāt skaidrā naudā preču piegādes brīdī, Pārdevējs, rodoties neskaidrībām pasūtījumā norādītās informācijas dēļ, sazinās ar Pircēju pa pasūtījumā norādīto telefona numuru. Tādā gadījumā preču piegādes termiņu sāk rēķināt no tās dienas, kad Pārdevējs sazinās ar Pircēju. Pārdevējam ir tiesības anulēt pasūtījumu, par to iepriekš nepaziņojot Pircējam, ja Pārdevējam nesanāk sazināties ar Pircēju 2 (divu) darba dienu laikā.

5.5. PARTYINBOX.LV visos gadījumos ir tiesības nenoslēgt pirkšanas- pārdošanas līgumu ar konkrētu Pircēju, kurš ir iesniedzis pasūtījumu, ieskaitot, bet ne tikai tajos gadījumos, kad Pircējs atteicās no pirkšanas- pārdošanas līguma un atgrieza preces 2 un vairāk reizes pēdējo 9 mēnešu laikā.

5.6. PARTYINBOX.LV ir tiesības atteikties no noslēgtā pirkšanas – pārdošanas līguma, ja beidzas līgumā norādīto preču krājumi, kā arī ja līgums tika noslēgts ar personu, kurai, saskaņā ar šiem noteikumiem, nebija tiesības noslēgt šo līgumu.

6. Pārdevēja pienākumi

6.1. Pārdevējs apņemas sniegt Pircējam iespēju izmantot interneta veikala PARTYINBOX.LV piedāvātos pakalpojumus saskaņā ar veikala un noteikumos norādītajiem nosacījumiem.

6.2. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja preces uz viņa norādīto adresi saskaņā ar Noteikumos norādītajiem nosacījumiem.

6.3. Pārdevējs, svarīgu apstākļu dēļ nevarēdams piegādāt Pircējam pasūtīto preci, apņemas piedāvāt cik vien iespējams līdzīgāku preci vietā. Ja Pircējs atsakās pieņemt līdzīgo preci, Pārdevējs apņemas atgriezt Pircējam samaksāto summu 3 (trīs) darba dienu laikā, ja tika veikta priekšapmaksa.

6.4. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja konfidencialitātes tiesības uz viņam piederošo personīgo informāciju, kura tiek norādīta interneta veikala reģistrācijas formā, izņemot Latvijas Republikas likumdošanā norādītos gadījumos.

7. Preču cenas, maksāšanas kārtība un termiņi

7.1. Preču cenas interneta veikalā un noformētajā pasūtījumā tiek norādītas eiro ar PVN. PARTYINBOX.LV patur tiesības mainīt preču cenas, mainoties nodokļiem, kā arī tajos gadījumos, kad ražotājs / piegādātājs maina produktu cenas.

7.2. Pircējs maksā par precēm kādā no šiem veidiem:

7.2.1. Apmaksa ar bankas pārskaitījumu – tā ir priekšapmaksa, kad Pircējs, izprintējis pasūtījumu un aizgājis uz tuvāko bankas filiāli vai vienkārši izmantojot internetbanku pakalpojumus, pārskaita naudu uz PARTYINBOX.LV bankas kontu.

7.2.2. Apmaksa skaidrā naudā preču piegādes laikā – Pircējs par precēm samaksā to piegādes (nodošanas-pieņemšanas) laikā.

7.3. Apmaksājot 7.2.1 punktā norādītā apmaksājuma veidā, Pircējs apņemas samaksāt nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā. Tikai tad, kad ir saņemta apmaksa par precēm, preci sāk gatavot sūtīšanai un sāk rēķināt preces piegādes termiņu.

8. Preču piegāde

8.1. Preces piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarotais pārstāvis.

8.2. Pārdevējs apņemas piegādāt preces Pircējam saskaņā ar preču aprakstos norādītajiem termiņiem. Šie termiņi netiek piemēroti tajos gadījumos, kad Pārdevēja noliktavā nav vajadzīgo preču un Pircējs tiek informēts par viņa pasūtīto preču trūkumu. Kā arī Pircējs piekrīt, ka īpašos gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu (Force Majeure) dēļ. Tādos gadījumos Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un saskaņot preču piegādi.

8.3. Pircējs, pasūtot preces, apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu.

8.4. Pircējs apņemas preces pieņemt pats. Tajos gadījumos, kad viņš pats nevar pieņemt preces, taču preces ir piegādātas uz norādīto adresi un nodotas saskaņā ar citu Pircēja norādīto informāciju, Pircējam nav tiesības izteikt pretenzijas pret Pārdevēju par preču piegādi nepareizam subjektam.

8.5. Preču piegādes laikā Pircējam ir jābūt kopā ar Pārdevēju vai tā pilnvaroto pārstāvi, lai pārbaudītu pakas stāvokli. Kad Pircējs paraksta faktūrrēķinu (rēķinu) vai citu pieņemšanas - nodošanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka paka tika nodota atbilstošā stāvoklī.

8.6. Preču piegādes maksa un detalizētāka informācija sakarā ar preču piegādi tiek norādīta interneta veikala „Preču piegāde“ sadaļā.

8.7. Tajā gadījumā, kad Pircējs, saskaņā ar šiem noteikumiem, atsakās no pirkšanas – pārdošanas līguma, viņa peinākums ir samaksāt visus tiešos izdevumus, kas saistīti ar preču atgriešanu Pārdevējam. Šo Pārdevēja izdevumu summu atrēķina no Pircējam atgriežamās summas.

8.8. Ja nav iespējas pasūtītās preces piegādāt vienā pakā, tad PARTYINBOX.LV ir tiesības piegādāt preces vairākās pakās.

8.9. Visos gadījumos Pārdevējs nav atbildīgs par preču piegādes termiņa pārkāpšanu, ja Preces pircējam nav piegādātas vai ir piegādātas nelaikā Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

9. Preču kvalitātes garantija un uzglabāšanas laiks

9.2. Katras PARTYINBOX.LV pārdodamās preces īpašības norādītas preces aprakstā.

9.3. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka interneta veikalā esošās preces  krāsas, formas un citu parametru ziņā neatbilst reālās preces krāsai, formai un lielumam Pircēja izmantotā ekrāna īpašību dēļ.

9.4. Tajā gadījumā, ja Pārdevējs dažu preču veidiem negarantē kvalitāti, ir spēkā atbilstošo tiesību aktu paredzētā garantija.

10. Preču atgriešana un apmaiņa

10.1. Preču atgriešana un apmaiņa tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 20.05.2014. izdotajiem noteikumiem Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu“.

10.2. Preču atgriešanas un apmaiņas noteiktās tiesības Pircējs var izmantot 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no preču piegādes dienas, informējot par to Pārdevēju 3.2. noteikumu punktā norādītajā kārtībā.

10.3. Pircējam ir jāievēro šie nosacījumi, atgriežot preces:

10.3.1. Atgriežamajai precei jābūt oriģinālā, kārtīgā iepakojumā, ko Pircējs nav sabojājis, kas nav zaudējis tirdzniecības izskatu (nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsargplēves u.c.) (šis punkts netiek piemērots tajos gadījumos, kad tiek atgriezta nekvalitatīva prece), tajā pašā komplektācjā, kādā to saņēma Pircējs, noteikti jānorāda preces iegādes dokumentu.

10.3.2. Par atgriežamajām precēm Pircējam nekavējoties jāinformē Pārdevējs un jāsaskaņo preču atgriešanas veidu. Tajā gadījumā, kad prece atgriezta saskaņā ar 3.2. punktā norādītajām tiesībām, Pircējs sedz izmaksas par preču nosūtīšanu atpakaļ. Kad tiek atgriezta saņemta nepareiza prece un/vai nekvalitatīva prece, Pārdevējs apņemas pieņemt tādas preces un aizstāt tās ar līdzīgām precēm. Tajā gadījumā, kad Pārdevējam nav līdzīgu preču, viņš atgriež Pircējam par precēm samaksāto naudu.

10.4. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja Pircējs nepilda šajā punktā norādīto preču atgriešanas kārtību.

11. Atbildība

11.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas formā norādītās informācijas patiesumu. Ja Pircējs reģistrācijas formā nenorāda pareizu informāciju, Pārdevējs nav atbildīgs par no tā izrietošajām sekām.

11.2. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas, izmantojot šo interneta veikalu.

11.3. Pircējs ir atbildīgs par savas pieslēgšanās informācijas nodošanu trešajām personām. Ja PARTYINBOX.LV sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas pieslēdzas interneta veikalam, izmantojot Pircēja pieslēgšanās informāciju, Pārdevējs šo personu atpazīst kā Pircēju.

11.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības tajos gadījumos, kad zaudējumi rodas tādēļ, ja Pircējs, neskatoties uz Pārdevēja rekomendācijām un saviem pienākumiem, neiepazinās ar šiem Noteikumiem, kaut arī viņam tika dota tāda iespēja.

11.5. Ja Pārdevēja interneta veikalā ir norādes uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju un personu mājaslapām, Pārdevējs nav atbildīgs par tajās esošo informāciju un notiekošo darbību, tās mājaslapas nepieskata, nekontrolē un nav to uzņēmumu vai personu pārstāvis.

11.6. Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina citai pusei radītos tiešos zaudējumus.

12. Informācijas apmaiņa

12.1. Pārdevējs visus paziņojumus sūta uz Pircēja reģistrācijas formā norādīto elektroniskā pasta adresi.

12.2. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta uz Pārdevēja internetveikala sadaļā „Kontakti“ norādītajiem sazināšanās veidiem.

13. Nobeiguma noteikumi

13.1. Šo noteikumu izpildei tiek piemērota LR likumdošana.

13.2. Visi strīdi, kas cēlušies šo noteikumu izpildes dēļ, tiek risināti sarunu veidā. Nepanākot vienošanos, strīdi tiek risināti LR likumu noteiktajā kārtībā.

Vietne www.partyinbox.lv izmanto sīkdatnes. Ja piekrītat sīkfailu lietošanai, noklikšķiniet uz pogas "Es piekrītu" vai turpiniet pārlūkošanu. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu, mainot tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Vairāk par sīkdatnēm varat izlasīt mūsu konfidencialitātes politikā.

UZMANĪBU! PIEDĀVĀJAM ARĪ HĒLIJA BALONU PIEGĀDI NO VEIKALA RĪGĀ - JAU TAJĀ PAŠĀ DIENĀ!